Všetky aktuality >

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Fakulta technického zamerania orientovaná na komplex: les - drevo – ekológia – životné a pracovné prostredie

Mám záujem študovať

O fakulte

4
4
2
2
Fakulta je orientovaná na prípravu odborníkov s technickou odbornou profiláciou a so spôsobilosťou pre výrobnú a environmentálnu techniku, bezpečnostné inžinierstvo a výrobno-technický manažment. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárskej výrobe a lesnom hospodárstve, v oblasti prevádzky a riadenia, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ale aj v podmienkach strojárskej a nestrojárskej výroby.

Vysoká uplatniteľnosť

FEVT TU vo Zvolene získala 8. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

Najviac mobilít CEEPUS

FEVT má najviac mobilít CEEPUS spomedzi všetkých fakult Technickej univerzity vo Zvolene.

Získaj pracovným trhom žiadané technické vzdelanie

Chop sa príležitosti a študuj na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky
6

Možností štúdia

Fakulta ponúka možnosť študovať v 3 bakalárskych programoch, 2 inžinierskych programoch a 1 doktorandskom programe.

fakulta v číslach

0
Katedry
0
Študijných programov
0
Študentov
0
Odborníkov
0
Absolventov